Халдварт өвчлөлүүд

Огноо : 2010-06-23 20:18:13                        

 

  1. ХДХВ/ДОХ -ын эсрэг үндэсний хариу арга хэмжээний хөндлөнгийн үнэлгээ ,Монгол, 2008 [pdf]
  2. ХДХВ/ДОХ -ын эсрэг Монголын боловсролын салбарын оролцоо, 2009 [doc]
  3. 100% бэлгэвч хөтөлбөр ба БЗДХ-ын үйлчилгээнд хийсэн үнэлгээ, Монгол, 2009 [doc]
  4. Эрүүл мэндийн салбарын стратеги төлөвлөгөө, 2006-2015, Бүлэг 1 [pdf]
  5. ХДХВ/ДОХ/БЗДХ-ын Үндэсний стратеги төлөвлөгөө, Монгол, 2009-2015 [doc]
  6. Мянганы хөгжлийн зорилтууд, Монгол, 2007 [pdf]
  7. Сүрьеэгийн хөтөлбөрийн үнэлгээ, Монгол, 2008 [doc]

Copyright © 2007 . All Rights Reserved.