Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

МОНГОЛЫН НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2018-2020

Нийгэмлэгийн 2018-2020 оны стратеги төлөвлөгөө

Нийгэмлэгийн дараагийн 5 жилийн стратегийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа дор дурьдсан  үнэлгээний дүгнэлт зөвлөмж, Нийгмийн эрүүл мэндийн дэлхийн нийгэмлэг болон Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргаж буй нийгмийн эрүүл мэндийн бодлогын зөвлөмж болон нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс гаргасан санал зэрэгт үндэслэсэн.   дэлгэрэнгүйн энд дарж үзнэ үү [PDF]

МОНГОЛЫН НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2010-2015 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТҮРГЭВЧИЛСЭН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

МНЭММН-ээс Стратеги төлөвлөгөөний 2010-2015 оны хэрэгжилтэнд үнэлгээ хийж амжилттай  дууслаа.

Тус түргэвчилсэн тайлангийн зорилго нь Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэгийн (МНЭММН) 2010-2015 оны стратеги төлөвлөлтийн хэрэгжилт хэрхэн хангагдсанд үнэлгээ хийхэд оршино. Үнэлгээний тайлан нь танилцуулга болон судалгааны хэсгүүдийг багтаасан үндсэн 2 бүлгээс бүрдэнэ.

Нэгдүгээр бүлэг буюу удиртгал хэсэгт байгууллагын танилцуулга, үнэлгээ хийх үндэслэл болон зорилгыг танилцуулж, хоёрдугаар бүлэгт үнэлгээний аргачлалыг тайлбарлалаа. Гуравдугаар бүлэгт баримт бичгийн болон асуумжийн аргын судалгаагаар гарсан үр дүнг танилцуулж, тайлангийн төгсгөлд судалгааны үр дүнд тулгуурлан хийсэн дүгнэлт, зөвлөмжийг боловсруулсан болно.
Та бүхэн түргэвчилсэн үнэлгээний тайланг [PDF] эндээс дарж үзнэ үү.

өмнөх 1 дараах

Secondary Content

Анхдугаар бага хурал

Мэдээлэл

Зэргийн шалгалт